Roger
S:
有朋自远方来,不奕悦乎。T:有朋自遠方來,不奕悅乎。
Pinyin: yǒupéng zì yuǎnfāng lái, bù yì yuè hu
English: When a friend visits from afar, it is a very happy time

Hansen
S:
三人行,必有我师
T:
三人行,必有我師.
Pinyin: sān rén xíng, bì yǒu wǒ shī
English: In a group of three people, there will always be one person I can learn from.  

Kevin
S:
见贤思齐焉;见不贤而内自省也。
T:
見賢思齊焉;見不賢而內自省也.
Pinyin: jiàn xián sī qí yān jiàn bù xián ér nèi zì xĭng yĕ
English: When you meet someone better than yourself, turn your thoughts to becoming his equal. When you meet someone not as good as you are, look within and examine your own self to see if you will make the same mistakes as him. 

Jimmy
S:
不闻不若闻之闻之不若见之见之不若知之知之不若行之学至于行之而止矣.
T:
不聞不若聞之聞之不若見之見之不若知之知之不若行之學至於行之而止矣
Pinyin: Bù wén bù ruò wén zhī wén zhī bù ruò jiàn zhī jiàn zhī bù ruò zhīzhīzhī zhī bù ruò xíng zhī xué zhìyú xíng zhī ér zhǐ yǐ.
English: You can only understand something by trying it yourself. 

Amanda
S:
学而不思则罔,思而不学则殆.
T:
學而不思則罔,思而不學則殆.
Pinyin: xué ér bù sī zé wăng, sī ér bù xué zé dài
English: He who learns but does not think is lost. He who thinks but does not learn is in great danger.

Caroline
S:己所不欲,勿施于人
T:己所不欲,勿施於人
Pinyin: jǐ suǒ bú yù,wù shī yú rén.
English: What you do not wish for yourself, do not do to others. Or, do unto others as you would have them do unto you.

Eric
S: 人莫不饮食也。鲜能知味也
T:人莫不飲食也。鮮能知味也
Pinyin: Rén mòbù yǐnshí yě. Xiān néng zhīwèi yě
English: Everyone eats and drinks, yet only a few appreciate the taste of food.

Denise
S: 工欲善其事﹐必先利其器
T: 工欲善其事﹐必先利其器
Pinyin: Gōng yù shàn qí shì﹐bì xiān lì qí qì
English: If a person wants to do a job well, he needs to sharpen his tools first. In other words, you need to prepare to do a job well.